درباره مدرسه هنرهیأت

مجموعه هنرهیأت در راستای بیانیه ماموریت جامعه ایمانی مشعر وظیفه جبهه سازی هنرمندان فعال در عرصه هیأت را دارد . برای رسیدن به این مهم مدرسه هنرهیأت شکل گرفته که با تربیت گسترده هنرمندان تاثیر فراوانی در شکل گیری این جبهه خواهد داشت.

مدرسه هنر هأت با به کارگیری اساتید مجرب در عرصه هنر و رسانه و دوره های گسترده و قرار دادن شرایط ویژه برای هنرمندان هیأتی سعی بر گسترش و ارتقای سطح هنری هیآت پیگیری می نماید.