هنرهیات بنا دارد در دوره‌های آموزش مجازی جدید خود تعامل ویژه ای با هیأت‌ها داشته باشد و با مشارکت هیاتها دوره های آموزشی را برگزار نماید.

هر هیأتی که تمایل داشته باشد در برگزاری این دوره ها مشارکت داشته باشد، از طریق فرایند اعلام شده به ما اطلاع می‌دهد.

هنرهیات فایل تبلیغاتی دوره ها را با آرم آن هیأت تقدیم می‌کند.

هیأت در ایام محرم در حاشیه مراسمات تبلیغات دوره های آموزشی را نصب می‌کند.

مخاطبین هیأت با ثبت نام در این دوره ها با دریافت کد تخفیف ۸۰٪ ویژه هیات خود در این دوره ها شرکت می‌کند.

مزایا:
– مشارکت در برگزاری دوره آموزشی
– جذب سرمایه انسانی برای هیات
– تربیت سرمایه انسانی متخصص برای هیأت
– عضویت در باشگاه رسانه‌ای هیأت

وظایف هنرهیأت:
– درج آرم هیأت در تبلیغات دوره‌های آموزشی
– تحویل فایل تبلیغات دوره‌ها به هیأت
– برگزاری دوره های آموزشی
– ارائه اطلاعات شرکت کنندگان هیأت به هیأت

وظایف هیأت :
– درج تبلیغات دوره ها در حاشیه مراسم هیأت

فایل ارسالی به صورت تک رنگ باشد
هنرهیات بنا دارد در دوره‌های آموزش مجازی جدید خود تعامل ویژه ای با هیأت‌ها داشته باشد و با مشارکت هیاتها دوره های آموزشی را برگزار نماید.
هر هیأتی که تمایل داشته باشد در برگزاری این دوره ها مشارکت داشته باشد، از طریق فرایند اعلام شده به ما اطلاع می‌دهد.
هنرهیات فایل تبلیغاتی دوره ها را با آرم آن هیأت تقدیم می‌کند.
هیأت در ایام محرم در حاشیه مراسمات تبلیغات دوره های آموزشی را نصب می‌کند.
مخاطبین هیأت با ثبت نام در این دوره ها با دریافت کد تخفیف ۸۰٪ ویژه هیات خود در این دوره ها شرکت می‌کند.
مزایا: - مشارکت در برگزاری دوره آموزشی - جذب سرمایه انسانی برای هیات - تربیت سرمایه انسانی متخصص برای هیأت - عضویت در باشگاه رسانه‌ای هیأت

وظایف هنرهیأت: - درج آرم هیأت در تبلیغات دوره‌های آموزشی - تحویل فایل تبلیغات دوره‌ها به هیأت - برگزاری دوره های آموزشی - ارائه اطلاعات شرکت کنندگان هیأت به هیأت
وظایف هیأت : - درج تبلیغات دوره ها در حاشیه مراسم هیأت